Dotace na veškeré služby 50% z programu na podporu podnikání a rozvoje firem

rozvoj

Zajistíme pro Vaší společnost 50% dotaci na rozvoj podnikání z ceny www stránek či jiné služby. Pokud se nám nepodaří tuto dotaci pro Vaši společnost získat, Veškeré náklady jdou za námi a Vy hradíte vždy pouze 50% z ceny tvorby vybrané služby či produktu. Inovujte nejduležitější reklamu Vaší firmy pro rok 2016!!!

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost


Plánované změny v budoucím Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Některé změny se budou týkat také Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (v současném období OP Podnikání a inovace), kde se budou podporovat primárně projekty malých a středních podniků výrazněji zaměřeny na výzkum, vývoj a inovace, na ekologická řešení v podnicích, na internacionalizaci podnikání či na ICT sektor.

Pro podávání žádostí o poskytnutí dotace bude využíván  jednotný elektronický systém, který by měl převzít osvědčené funkcionality ze systémů stávajících.

Kdo může dotace získat

 • podnikatelské subjekty (živnostníci, malé, střední, velké podniky)
 • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade
 • pro intervence v oblasti úspor energie (zateplování výrobních a podnikatelských objektů) také zemědělští podnikatelé, podnikatelé v potravinářství a maloobchodní organizace

Na co lze získat dotace

 • zvýšení inovační výkonnosti podniků
 • zvýšení intenzity a účinnosti spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích
 • zvýšení počtu nových podnikatelských záměrů začínajících a rozvojových firem
 • zvýšení internacionalizaci malých a středních firem
 • zvýšení využitelnosti infrastruktury pro podnikání
 • zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru s důrazem na technické odborné vzdělávání
 • zvýšení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR
 • zvýšení energetické účinnosti podnikatelského sektoru a rozvoj energetických služeb
 • posílení energetické bezpečnosti přenosové soustavy a zavedení prvků inteligentních sítí do distribučních soustav
 • uplatnění ve větší míře nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a zvýšení využívání druhotných surovin
 • zvýšení využití a zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla a modernizace soustavy zásobování teplem
 • zvětšení pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu
 • zvýšení úrovně nejmodernějších a pokročilých ICT a poskytování sofistikovaných sdílených služeb v podnikání

Příklady podporovaných projektů:

 • zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center ve vazbě na jasně definovanou, životaschopnou strategii firmy
 • zavádění inovací výrobků a služeb do výroby a jejich uvedení na trh (např. up-scaling, pilotní výrobní linky apod.)
 • zvýšení efektivnosti výrobních procesů, zavádění procesních a marketingových inovací
 • průmyslový výzkum a vývoj
 • tvorba nových a rozšiřování a zvyšování kvality současných služeb podpůrné infrastruktury, tj. vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních center, podnikatelských inkubátorů
 • realizace podnikatelských záměrů začínajících firem (do 5 let) a rozvojových firem prostřednictvím vhodných finančních nástrojů (úvěry, záruky za bankovní úvěry, rizikový kapitál) a dotací v případě začínajících mikropodniků poskytování poradenských služeb a služeb pro začínající firmy (např. prostřednictvím podnikatelských inkubátorů v nemetropolitních, zejména periferních regionech)
 • modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury,rekonstrukce souborů výrobních objektů,
 • rekonstrukce brownfields (bez výdajů na odstranění ekologických zátěží) a jejich přeměna na moderní výrobní objekty,
 • rekonstrukce a příprava speciálních infrastruktur (podnikatelských zón) pro zavedení výroby a výstavbu výrobních objektů
 • modernizace či nahrazení stávajících zařízení na výrobu energie za nová, vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace
 • modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů; aj.
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky)

kontaktujte

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress