Google změnil algoritmus vyhledávání upředností responsi

 


google-responsive-website-design-even-more-important

Go­o­gle za­vá­dí ve svém vy­hle­dá­va­či no­vý al­go­rit­mus pro vy­hle­dá­vá­ní. Zá­sad­ní změ­nou bu­de upřed­nost­ně­ní webů, kte­ré jsou při­způ­so­be­ny pro zob­ra­ze­ní na mo­bil­ních te­le­fo­nech. Go­o­gle změ­nu avi­zo­val a pro­vo­zo­va­te­lé webů se tak na změ­nu moh­li při­pra­vit (go­o­gle k to­mu při­pra­vil i                 

 Test po­u­ži­tel­nos­ti webu v mobilech.

Go­o­gle změ­nou vy­chá­zí vstříc jed­no­znač­né­mu tren­du – pří­stup uži­va­te­lů k vy­hle­dá­va­či z mo­bil­ních za­ří­ze­ní stá­le ros­te. Go­o­gle tak chce při­mět pro­vo­zo­va­te­lé webů, aby ten­to trend rov­něž re­spek­to­va­li a na­bíd­li uži­va­te­lům we­by, kte­ré jsou po­ho­dl­ně či­tel­né na dis­ple­jích mo­bil­ních te­le­fo­nů. Roz­ho­du­je na­pří­klad ve­li­kost tex­tu, do­sta­teč­ná vzdá­le­nost od­ka­zů atp.

 

 242975604 884463956

Po­kud ne­bu­de­te mít svůj web při­pra­ven pro zob­ra­ze­ní na mo­bi­lech, mů­že se ny­ní do­ce­la pro­pad­nout ve vý­sled­cích vy­hle­dá­vá­ní na Go­o­glu.

 

 Zdroj. Zive.cz

Spojte se s námi

.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress